Στον Κ.Α 0624 τα έσοδα Δήμων για το «Βοήθεια στο Σπίτι» – Στον K.A 6718 οι δαπάνες μεταβίβασης της επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα

Κατόπιν ερωτήματος που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τους Κ.Α Εσόδων Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών που αντιστοιχούν στις επιχορηγήσεις του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, το Υπουργείο απάντησε στις 28/3 πως:

  1. Στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται από το δήμο, τα έσοδα που αποδίδονται στους δήμους για την υλοποίηση του , βάσει της υπ’ αριθμ. 25213/24-03-2023  απόφασης, θα εγγραφούν στον Κ.Α. 0624 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, παρά την αναφορά που γίνεται στο θέμα της ως άνω υπουργικής απόφασης περί “Απόδοσης από τους ΚΑΠ έτους 2023” και τούτο διότι η σχετική χρηματοδότηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού, καλύπτεται από ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών” .
  2.  Στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα υλοποιείται από νομικό πρόσωπο του δήμου,τα έσοδα με τα οποία ο δήμος επιχορηγείται και τα οποία υποχρεούται να μεταβιβάσει στο νομικό πρόσωπο του, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα εγγραφούν στον Κ.Α. 0624 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, παρά το γεγονός ότι αφορούν έσοδα προς απόδοση σε τρίτους και θα μπορούσαν να εγγραφούν με ανάπτυξη σε ΚΑΕ της Ομάδας 4, προκειμένου να καθίσταται ευχερής η παρακολούθηση του σχετικού εσόδου από το Υπουργείο μας. Στο σκέλος των δαπανών το σχετικό ποσό θα εγγραφεί με ανάπτυξη στον K.A 6718 “Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους”.