Στοιχεία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.14362/04-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την “Παροχή στοιχείων όσον αφορά τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου”.

Με βάση την ως άνω Εγκύκλιο,παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, μεταξύ άλλων, και των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού να υποβάλουν το αργότερο έως την Δευτέρα 11/09/2023, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr:

α) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις Μ.Ε.Ε. της υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους.

β) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με τα στοιχεία των υπηρετούντων στελεχών στις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους.