ΥΠ.ΕΝ.: Στις 30/9 η καταληκτική ημερομηνία για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4152 – 04/08/2022, η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/79891/1029/29-07-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την: “Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4710/2020.”.

Με την παρούσα Απόφαση, δίνεται στους Δήμους καταληκτική παράταση έως και τις 30/09/2022, για την υποχρεωτική εκπόνηση σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).