Στη “Διαύγεια” οι ανακοινώσεις/προσκλήσεις ενδιαφέροντος για σύναψη ΣΜΕ και ΣΟΧ

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Α. Π. 10455 ΕΞ 2022/18.03.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία, αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης ανακοινώσεων – προσκλήσεων ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, επισημαίνονται τα εξής:

Στο πλαίσιο διενέργειας σχετικού ελέγχου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έθεσε υπόψη του Υπουργείου το ζήτημα της υποχρεωτικότητας ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των ανακοινώσεων – προσκλήσεων ενδιαφέροντος, για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η Αρχή εστίασε ειδικότερα σε αμφιβολίες που πιθανώς εγείρονται για το αναρτητέο των επίμαχων πράξεων, εκ του γεγονότος ότι η μεν νομοθεσία ορίζει ότι στο Διαύγεια αναρτώνται «προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή», οι δε εξεταζόμενες συμβάσεις δεν συνιστούν «πλήρωση θέσεων», με τη στενή έννοια του όρου.

Στο πλαίσιο αυτό και προς διασάφηση του πεδίου σημειώνουμε ότι, εφόσον επέχουν θέση προκήρυξης, τόσο οι παραπάνω όσο και οι ανακοινώσεις για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στο είδος «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων» και ανεξάρτητα από τις λοιπές ενέργειες δημοσιότητας (π.χ. δημοσιοποίηση στις εφημερίδες του Νομού και τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας), που έχει αξιοποιήσει ο Φορέας.