Σημαντική ενημέρωση προς Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς και Οικονομικούς φορείς από την ΑΕΠΠ

Ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σημαντική ενημέρωση προς  Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς και Οικονομικούς Φορέις σχετικά με την κατάθεση προδικαστικών προσφυγών / παρεμβάσεων και λοιπών σχετικών στοιχείων ως ακολούθως:

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

-Ο προσφεύγων/παρεμβαίνων καταθέτει την προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στην Α.Ε.Π.Π. με αποστολή e-mail στo proedros@aepp-procurement.gr.

-Οι αναθέτουσες αρχές ειδοποιούν την Α.Ε.Π.Π. για την κατάθεση προδικαστικής προσφυγής/παρέμβασης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με την αποστολή e-mail στo proedros@aepp-procurement.gr.

-Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στην Α.Ε.Π.Π. τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης (π.χ. διακήρυξη, προσβαλλόμενη πράξη κλπ), τις απόψεις επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προσφυγής στους ενδιαφερόμενους τρίτους μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού και με αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr ή/και στο e-mail της Γραμματείας του αρμοδίου Κλιμακίου σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Α.Ε.Π.Π.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

-Ο προσφεύγων/παρεμβαίνων καταθέτει την προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση στην Α.Ε.Π.Π. με αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr.

-Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στην Α.Ε.Π.Π. τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης (π.χ. διακήρυξη, προσβαλλόμενη πράξη κλπ), τις απόψεις επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προσφυγής στους ενδιαφερόμενους τρίτους με την αποστολή e-mail στο proedros@aepp-procurement.gr ή/και στο e-mail της Γραμματείας του αρμοδίου Κλιμακίου σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Α.Ε.Π.Π.