Σημαντικές Διατάξεις του Ν. 4873/2021, που αφορούν τους Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια του Ν. 4873/2021, δημοσιεύθηκε η υπ’ Α.Π.: 97010/ 30-12-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4873/2021 (Α’ 248)», με την οποία παρέχεται ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α’ 248) αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

α) λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήμων στην ιστορική τους έδρα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

β) αναπλήρωση μελών δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό ίσο ή άνω των 301 κατοίκων

γ) διάρκεια της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου

δ) προθεσμία ολοκλήρωσης υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010