Σε ισχύ η άδεια ειδικού σκοπού

Σύμφωνα με την παρ. Α3  της υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708 – 8/5/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών , οι έκτακτες άδειες απουσίας λόγω του κορωνοϊού, είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Επίσης, με την παρ. Γ2 της ιδίας Εγκυκλίου τονίζεται πως η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου θα παρέχει κάθε απαραίτητη διευκρίνιση και οδηγία σχετικά με την άρση ή τροποποίηση των παρεχόμενων διευκολύνσεων και αδειών. Για όσα μέτρα – ενέργειες – άδειες ή διευκολύνσεις δεν υπάρχει ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία για άρση, αυτά συνεχίζουν να ισχύουν.