Ρύθμιση Οφειλών στους Δήμους μέχρι 72 δόσεις – Αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων

Δημοσιεύθηκε, στις 31/03, Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο γνωστοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 5036/2023 του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πολιτών προς Δήμους σε έως και 72 Δόσεις, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών σε έως και εκατό (100) δόσεις.

Συγκεκριμένα:

Με τις παρ.1 έως 6 του άρθρου 90, θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς δήμους, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023, σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις, για μερικώς συνεπείς δημότες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο.

Με τις παρ.7 έως 10 του άρθρου 90, παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.

Στην παρ.11 του άρθρου 90, ορίζεται ότι οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθµιση των παρ. 1 έως 6 και για αναβίωση της απολεσθείσας ρύθµισης των παρ. 7 έως 10, υποβάλλονται προς τον οικείο Δήµο, από την έναρξη ισχύος του νόμου και µέχρι και τις 30/6/2023, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήµου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω ειδικής εφαρµογής του αρµόδιου δήµου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος.

Τέλος, στην παρ.12 του Άρθρου 90, ορίζεται ότι η ρύθµιση χορηγείται µε Απόφαση που εκδίδεται από τα αρµόδια κατά περίπτωση Όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) .