Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων Ψηφιακής Διαφάνειας και του Προγράμματος Διαύγεια.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 10445 ΕΞ 2022 – 18/03/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων Ψηφιακής Διαφάνειας και του Προγράμματος Διαύγεια».