Ρύθμιση λειτουργίας & διαχείρισης ΚΗΜΔΗΣ

23/5/2017

 

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. 57654-22/5/2017, ΦΕΚ Β’ 1781 – 23/5/2017), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

 

Με βάση την παραπάνω απόφαση, από 13 Ιουνίου του 2017, λειτουργεί νέα εφαρμογή του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., για την οποία εκδόθηκαν και οι αντίστοιχες οδηγίες.