Ρύθμιση θεμάτων υποβολής και έκδοσης εγγράφων μέσω του gov.gr

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 849 – 04/03/2021, η υπ’ Αριθμ. 5620 ΕΞ 2021 – 26/02/2021 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο την: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή.”.