Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των διατηρούμενων σχολικών επιτροπών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3229/τχ. Β’/06.06.2024 η υπ. αρ. 45120/2024 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών».

Με την ανωτέρω Απόφαση, ρυθμίζεται εκ νέου το πλαίσιο λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των διατηρούμενων σχολικών επιτροπών – μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 5056/2023 – και παρέχονται υποδείγματα βιβλίων (π.χ. εσόδων – εξόδων/κατάσταση εισπράξεων – πληρωμών) και εντύπων (π.χ. αποδείξεων είσπραξης, απολογισμού) για χρήση από τα αρμόδια όργανα των σχολικών επιτροπών

Με την εν λόγω Απόφαση, η οποία έχει έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2024, καταργείται η προηγούμενη σχετική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/τχ’ Β’/25.02.2011).

Δείτε την Απόφαση εδώ