Ρύθμιση θεμάτων ανάρτησης δαπανών επιχορηγούμενων φορέων στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 850 – 04/03/2021 η υπ’ Αριθμ. 5621 ΕΞ 2021 – 26/02/2021 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)» (Β’ 116).”