Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2453-09/06/2021 η υπ’ Αριθμ. 64233– 08/06/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Επικρατείας με τίτλο: “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).