Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β 2813/30-6-2021 η υπ’ Αριθμ. 166278/25-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Υποδομών και Μεταφορών- Επικρατείας με τίτλο: “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”.