Ρυθμίσεις σχετικές με άδειες και διευκολύνσεις μόνιμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων και ΙΔΟΧ Υπαλλήλων του Δημοσίου

Σε συνέχεια των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021, των άρθρων 54-56 του ν. 4830/2021 και των υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-5-2020 και 47972/7-7-2021 Εγκυκλίων που αφορούν ρυθμίσεις σχετικά με τις άδειες και τις διευκολύνσεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ και άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου με σχέση ΙΔΟΧ, δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία χωρίζεται σε δύο Κεφάλαια:

Α) το πρώτο αφορά τις άδειες και τις διευκολύνσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ που ρυθμίζονται με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 και εν συνεχεία με τις διατάξεις του ν.4830/2021, και
Β) το δεύτερο μία εκ νέου επισκόπηση των αδειών που κατά βάση κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ΙΔΟΧ, τόσο αυτών που θεσπίζονται με τα Κεφάλαια Α’ και Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.