Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3075-13/07/2021, η υπ’ Αριθμ. 76928 – 09/07/2021, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, με τίτλο: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).”