Ρυθµίσεις σχετικά µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1217 /οικ. 7778/02-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον ” Ν. 5043/2023 «Ρυθµίσεις σχετικά µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα – Λοιπές ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 91). Σχετ.: 1) Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20.3.23 (ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. 2) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιος για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.”.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο διευκρινίζεται πως:

  • Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στους φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής, με κοινή απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
  •  Ο θετός και ανάδοχος γονέας δικαιούται τις διευκολύνσεις αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας και σε κάθε περίπτωση έως τη συμπλήρωση των οκτώ ετών του τέκνου. Εφόσον επιλεγεί από τον θετό ή ανάδοχο γονέα η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου, αυτό χορηγείται ως μείωση του χρόνου εργασίας κατά 2  ώρες για τα πρώτα 2 έτη από την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα και κατά 1 ώρα για τα επόμενα 2 έτη και σε κάθε περίπτωση έως τη συμπλήρωση των 8 ετών του τέκνου. Για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67 τις εκατό και άνω, το κατά 1 ώρα μειωμένο ωράριο ή η εναλλακτικώς χορηγούμενη άδεια των 9 μηνών προσαυξάνονται κατά 6 μήνες ή 1 μήνα, αντίστοιχα.
  • Εργαζόμενος σε δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας που νοσεί με κορωνοϊό COVID-19 απουσιάζει,δικαιολογημένα από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για τόσες ημέρες, όσες απαιτείται να τεθεί σε απομόνωση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.