Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών για το 2023

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 6783 – 27/1/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών”.

Παρατίθενται παρακάτω και τα σχετικά Παραρτήματα: