Πώς διενεργούν δαπάνες οι φορείς του Δημοσίου

Για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, μπορούν να αναθέτουν Δημόσιες Συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ (παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π., ΦΕΚ Α’ 55 – 11/3/2020Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. 18200 – 13/3/2020).

 

 

Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες , οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (φορείς του Βιβλίου ΙΙ) δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 26 της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., ΦΕΚ Α’ 64 – 14/3/2020, παρ. 2 του άρθρου 60 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π., ΦΕΚ Α’ 68 – 20/3/2020).

 
Για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών,υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεωνοποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (φορείς του Βιβλίου ΙΙ) δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 27 της από 14/3/2020 ΦΕΚ Α’ 64 – 14/3/2020, παρ. 2 του άρθρου 60 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π., ΦΕΚ Α’ 68 – 20/3/2020).

 

Κατεβάστε δωρεάν τον Οδηγό Απευθείας Ανάθεσης

 

Χρονικό διάστημα ισχύος:

Έξι (6) μήνες (από 14/3/2020 και μετά) και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας (άρθρα 26-27 της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., ΦΕΚ Α’ 64 – 14/3/2020).