Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων βάσει του Ν.4412/2016

01/10/2016

 

Με το έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4584-30/09/2016, διευκρινίζονται τα παρακάτω ζητήματα:

 

1. Έργα και Μελέτες:

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των πρότυπων τευχών από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο του Ν. 4412/2016.

 

2. Προμήθειες και Γενικές Υπηρεσίες:

Η σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας από τα αρμόδια Υπουργεία.

Μέχρι την έκδοσή τους, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν διακηρύξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση προτύπου τεύχους.

 

3. Συμβάσεις κάτω των ορίων:

Οιαναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν τις προκηρύξεις που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 122, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων εντύπων.

4. Συμβάσεις και Διαγωνισμοί Μελετών (Βιβλίο ΙΙ):

“Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή”.

 

Υποδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ