Παράταση Διάρκειας Συμβάσεων Προσωπικού COVID-19

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 48310 – 29/06/2021, Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020”.

Σύμφωνα με το έγγραφο:

Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για την κάλυψη άμεσων αναγκών λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.

 Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που συνήφθησαν έως τις 28-2-2021 δύνανται να εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών.

Συνεπώς, Ο.Τ.Α., των οποίων οι αρμόδιες οικονομικές επιτροπές έλαβαν απόφαση σύναψης συμβάσεων βάσει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου μέχρι την ανωτέρω προβλεπόμενη ημερομηνία, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη προβλεπόμενη από το νόμο χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών για τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, να παρατείνουν την διάρκεια αυτών μέχρι της εξάντλησης των οκτώ (8) μηνών με λήψη απόφασης της οικείας επιτροπής.