Πρόσληψη Δικηγόρων με αναπηρία από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα

Με Δελτίο Τύπου του στις 10/12/2022, το Υπουργείο Εσωτερικών, κοινοποιεί την διάταξη του άρθρου 50 του Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» που προβλέπει υποχρέωση των Φορέων του δημοσίου τομέα που δεν πληρούν τα ποσοστά απασχόλησης δικηγόρων με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όταν προκηρύξουν την πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή, να προβούν κατά προτεραιότητα σε πλήρωση αυτών των θέσεων.