Πρόσκληση ΥΠ.ΕΝ. στα πλαίσια του Προγράμματος “Διαχείριση Υδάτων”

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/109540/754 – 13/11/2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα πλαίσια του Προγράμματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ», με τίτλο: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ”.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: logon.ops.gr από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 00:00’, έως, αποκλειστικά, την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 23:59’.’