Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας του Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022»

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 2479 – 27/04/2022 Απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022.“, με την οποία καλεί τους Φορείς εκπόνησης, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, Δράση Σ.Α.Π. έκδοση Απρίλιος 2022.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.