Πρόσκληση σε ΟΤΑ και Αναπτυξιακές Α.Ε. για το Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου”

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Α.Π.: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28.02.2022 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότητησης στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» ID 16873, που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση (εφεξής ονομαζόμενο Πρόγραμμα). Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Το Υπουργείο καλεί:

  • τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας
  • τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες/Οργανισμούς ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ) και
  • κάθε δημόσιο φορέα/υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του

να συμμετάσχει, υποβάλλοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.