Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση δράσεων Μουσείων, Πινακοθηκών και Συλλόγων

Δημοσιεύτηκε Διαβιβαστικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών”.

Παρατίθεται Απόσπασμα της Πρόσκλησης:

To ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενίσχυσης και ανάδειξης του έργου των μουσειακών φορέων σύγχρονου πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2021.

Η παρούσα πρόσκληση δεν απευθύνεται σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, θα πρέπει να υποβάλουν από 7/1/2021 μέχρι 22/2/2021 την πρόταση τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr/index.php/aithmaepixorigisis/submit).