Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 1960/27-03-2023 η Υπ’ Αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/43/οικ.4919/21-03-2023 Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία καθορίζεται το περιεχόμενο, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων.

Δικαίωμα συμμετοχής για την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος  έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν.   4795/2021, οι απασχολούμενοι σε αυτούς με συμβάσεις απασχόλησης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, το ένστολο προσωπικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των φορέων αυτών.