Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1238 – 17/03/2022, η υπ’ Αριθμ. 19505 – 01/03/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης.”.

Συγκεκριμένα, αποφασίζεται η τροποποίηση του προγράμματος της υπ’ αρ. οικ.28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, εφεξής ως: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών:

α) Σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης,

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α΄ 87), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».