Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2378- 16/05/2022, η Υπ’ Αριθμ. 2263/52 – 19/04/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με θέμα το: “Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022.”.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος, μεταξύ άλλων, Φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).