Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων “ΗΛΕΚΤΡΑ” 500.000.000,00 €

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3156-31/7/2020  η υπ’Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ/75516/436 – 31/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: “Aντικατάσταση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20–06–2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων» (B’ 2597).”.