Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5075 – 3/11/2021, η υπ’ Αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομένου, Προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας».”