υπ’ Α.Π: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.6/53/οικ.16632/20.10.2022 Εγκύκλιος