Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3268/17-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. 21302οίκ/11-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και  Επικρατείας, με θέμα το  “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 (Β’ 1386) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών”.

Με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση γνωστοποιούνται τα εξής:

  • Παρατείνεται η  προγραμματική περίοδος  του πρόγραμματος «Αντώνης Τρίτσης» εως και το 2025, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης.
  • Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 (Β’ 1386) ΚΥΑ ως εξής «Σε περίπτωση ένταξης πράξης σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ.ά.), η πράξη απεντάσσεται και μεταφέρεται στο εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τα δάνεια που έχουν συνομολογηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη χρηματοδότηση απεντασσόμενης και μεταφερόμενης πράξης εξοφλούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά το μέρος τους που έχει εκταμιευθεί και αποσβένονται όσον αφορά στο μη εκταμιευμένο υπόλοιπό τους χωρίς την επιβολή πρόσθετων τόκων εξόφλησης και απόσβεσης. Κάθε είδους ανείσπρακτα έξοδα και δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης των εν λόγω δανείων εξακολουθούν να βαρύνουν το ΠΔΕ».
  • Τέλος  στην παρ. 2 του άρθρου 12 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Σε περιπτώσεις σημαντικής διαφοροποίησης του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου έργου που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκε στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ. 829/18.6.2020, (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι δυνατή η υπέρβαση του πλαφόν των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (βάσει των οποίων εντάχθηκαν), μέχρι το ποσοστό 10%, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, με ισόποση επιβάρυνση του πλαφόν Κατηγορίας της παρ. 3 του άρθρου  6, χωρίς υπέρβαση αυτού».