Προϋπολογισμός 2021: Έλεγχος – έγκριση – απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π.: 104534 – 07/12/2020 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τίτλο: “Έλεγχος και έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Συνδέσμων αυτών, οικονομικού έτους 2021 – Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά.”.