Προϋποθέσεις συνέχισης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021 (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 1653– 22/04/2021 η υπ’ Αριθμ. 46636-20/04/2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 64260/22.06.2020 (Β’ 2496) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)»”.

Σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση καθορίζονται:

  1. οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, κατά την επαναλειτουργία των δομών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών.
  2. οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης για τις λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.