Προϋποθέσεις συνέχισης χρηματοδότησης της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2020-2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5157 – 21/11/2020 η υπ’ Αριθμ. 123468 – 20/11/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από
30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα”.