Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2332– 02/06/2021 η υπ’ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252  – 20/05/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων– Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών- Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας, με τίτλο: “Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)”.