Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 827 – 24/02/2022, η Υπ’ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.15171 – 17/02/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332).”.