Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων έως και 31 Αυγούστου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3159-31/7/2020 η υπ ‘Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48595 – 31/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα: “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”.