Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από τους Δήμους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3327 – 28/06/2022, η υπ’ Αριθμ. 41797 – 23/06/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 Απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου»”, με την οποία επέρχονται οι εξής αλλαγές:

  • Προστίθεται νέα παρ. 4 στο άρθρο 1 στην οποία ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν δεν έχει εξαντληθεί από τον φορέα, η οικεία Οικονομική Επιτροπή δύναται να λάβει συμπληρωματική απόφαση για την κάλυψη και λοιπών θέσεων, τηρουμένων των οριζομένων στην εκάστοτε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
  • Αυξάνεται ο αριθμός των ημερών εντός τον οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, από 5 σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
  • Προστίθενται νέα εδάφια στην παρ.2 του άρθρου 2 στα οποία ορίζεται ότι μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία όπου και απασχολήθηκαν.
  • Αυξάνεται ο χρόνος εντός του οποίου ο Δήμος αναρτά πίνακα προσωρινών επιτυχόντων από 5 σε 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  • Απαλείφεται η παλιά παρ.7 του άρθρου 2 στην οποία ορίζονταν τα εξής:

“7. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον οικείο δήμο στις προθεσμίες που αυτός ορίζει. Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία, όπου και απασχολήθηκαν.”.

  • Απαλείφεται από την παλιά παρ.8 του Άρθρου 2 η πρόβλεψη περί καταγγελίας σύμβασης των υποψηφίων που δεν δικαιούνται πρόσληψης, βάσει της νέας κατάταξης.
  • Προστίθεται νέο κείμενο στην νέα παρ.9 του άρθρου 2 στην οποία ορίζεται ότι σε περίπτωση λήψης συμπληρωματικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 55472/23.07.2021, η επιλογή γίνεται από τον ισχύοντα πίνακα κατάταξης κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι, η διαδικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου.
  • Τροποποιείται η παρ.α’ του άρθρου 4 έτσι, ώστε να μοριοδοτείται μεταξύ των άλλων και η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.
  • Τέλος, επισυνάπτονται νέα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, για το υπόδειγμα της ανακοίνωσης και τις Οδηγίες, για τη συμπλήρωση της Αίτησης.