Προσλήψεις ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους

Εκδόθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 10/467/03.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι που έχουν οργανική μονάδα Δημοτικής Αστυνομίας, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών, καθώς και παρέχονται οδηγίες για την διαδικασία υποβολής των αιτημάτων Πρόσληψης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Η χρήση της Εφαρμογής από τους Φορείς, θα διεκπεραιωθεί σε έναν ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που φέρει την ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023» και διαιρείται σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι Δήμοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών
  • Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τα αιτήματα, παρεμβαίνοντας σε αυτά, όπου κρίνεται απαραίτητο

Από τις 04/01/2023 και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι μέχρι τις 18/01/2023 και μέχρι τις 23.59 μ.μ., οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Εφαρμογή, τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια και το συντομότερο δυνατό, να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.