Προσλήψεις ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους

Σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 10/467/03.01.2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου εσωτερικών, εκδόθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 4399 /19.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου, με την οποία επισημαίνεται ότι κατόπιν των νέων διατάξεων του Νόμου 5013/2023, για την υποβολή νέων Αιτημάτων πλήρωσης θέσεων κλάδου δημοτικής Αστυνομίας, θα πρέπει να ληφθεί Απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια να υποβληθούν τα αιτήματα μέσω της Εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Δήμοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τα αιτήματά τους, με βάση αποφάσεις οικονομικής επιτροπής που ελήφθησαν πριν τη δημοσίευση του Ν.5013/2023, δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Αιτημάτων, για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των δήμων που έχουν οργανική μονάδα Δημοτικής αστυνομίας, παρατείνεται έως και τις 31/1/2023 και ως εκ τούτου η Εφαρμογή για τον κύκλο «Δημοτική Ελληνική Αστυνομία 2023», θα είναι εκ νέου διαθέσιμη για την υποβολή αιτημάτων, έως την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια και το συντομότερο δυνατό, να αποστείλουν τα απαραίτητα Δικαιολογητικά.