Προσθήκη όρων στη διαδικασία παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2697- 2/7/2020 η υπ’Αριθμ. 66404 ΕΞ 2020 – 29/6/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια.”