Προσθήκες & αλλαγές καταχωριστέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’Αριθμ. Πρωτ. 3921 ΕΞ2024/01-02-2024 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνης με θέμα τις “Προσθήκες και αλλαγές καταχωριστέων στοιχείων (μεταδεδομένων) στο υποσύστημα
ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 01/02/2024″.