Προκήρυξη της Δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ’ Β 2966/05-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/04-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο την “Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.”

Με την ανωτέρω Απόφαση, γνωστοποιούνται τα παρακάτω:

-Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η προσφορά οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια π0υ παράγεται από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικά σημεία ενδιαφέροντος (για παράδειγμα: αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με στόχο την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, με την προϋπόθεση οτι:

  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
  •  δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

-Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

-Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης (https://fortizopantou.gov.gr), θα είναι η 11-05-2023, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και 31-12-2023. Το χρονικό περιθώριο μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν τις 11-05-2023.

Τέλος, η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου και την καταχώριση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ορίζεται στις  31-10-2023.