Προθεσμία τροποποίησης των Ο.Ε.Υ., ενόψει των Δημοτικών Εκλογών

Αναφορικά με την προθεσμία τροποποίησης των Ο.Ε.Υ., ενόψει των δημοτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 08/10/2023, επισημαίνουμε τα εξής:

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική Απόφαση. (παρ. 5 άρθρου 10 Ν. 3584/2007 )

Η θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που προέκυψαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019, λήγει στις 31/12/2023, λογιζόμενη πλήρης για όλες τις συνέπειες. (παρ.6 άρθρο 90 Ν.4804/21, όπως προστέθηκε από το άρθρο 61 του Ν.4873/21). Για την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4804/21, η εκλογή δημοτικών αρχών διεξάγεται την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 και η εγκατάσταση των αρχών της παρ. 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2024. (παρ.5 άρθρο 5 ν.4804/21)

Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει, ότι η προθεσμία για την τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. είναι η 30ή.06.2023.