Προθεσμία Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογητές Α’

Ανακοινώθηκε, από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  παράταση στη διαδικασία αξιολόγησης έτους 2022.

Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση, η προθεσμία για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογητές Α παρατείνεται μέχρι και Δευτέρα 10-07-2023 και ώρα 23:59. Επισημαίνεται πως  ο Αξιολογητής Α’ που δεν έχει οριστηκοποιήσει την υποβολή των στοιχείων της συνέντευξης, δε θα έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου και η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα. Τα στοιχεία που θα τεθούν σε προσωρινή αποθήκευση και δεν έχουν υποβληθεί θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατα την επόμενη φάση.