Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 και του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019, δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 95989 – 26/12/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.“.

Με την εν λόγω Εγκύκλιο, καλούνται οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, να υποβάλουν, το αργότερο έως τις 21-1-2022, στο ΥΠ.ΕΣ. (για ΙΔΟΧ και ΒσΣ) και στο Α.Σ.Ε.Π. (για ΣΜΕ), σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην εγκύκλιο οδηγίες, τα αιτήματά τους για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού για το έτος 2022, που αφορούν:

– προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

-προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)

-προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από το ΥΠ.ΕΣ. μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.