Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών για το 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 7364 – 07/02/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.”

Παρατίθενται παρακάτω και τα σχετικά Παραρτήματα: